Contractele de achizitie publica, contractele de concesiune de lucrari publice si contractele de concesiune de servicii se fac conform Ordonantei de Urgenta a Guvemului Romaniei nr.34/2006 care are ca scop urmatoarele:


● promovarea concurentei intre operatorii economici;
● garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
● asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
● asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatiile contractante;

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:


● nediscriminarea;
● tratamentul egal;
● recunoasterea reciproca;
● transparenta;
● proportionalitatea;
● eficienta utilizarii fondurilor;
● asumarea raspunderii.


Fisiere